Spracovanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ:

IMC Slovakia, s.r.o., IČO: 31 632 220, Šebešťanová č. 255, 017 01 Považská Bystrica, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 3077/R.

 

 

 

Účel spracúvania osobných údajov: marketingové účely

Zoznam osobných údajov: 

meno, názov firmy, telefón, e-mail

Doba poskytnutia súhlasu: 10 rokov od udelenia súhlasu
Forma zverejnenia: údaje nebudú zverejnené

 

 

 

  • Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.
  • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
  • Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 19 až 28 Zákona Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje podľa § 9 Zákona.
  • Dotknutá osoba potvrdzuje, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s § 19 Zákona.